Anslutning av fastighet

Anslutning av fastighet

Vi försöker så långt det är möjligt att erbjuda alla boende i Stöcke, Ström och  Strömbäck som vill ansluta sig till bredbandsnätet. Medlemsinsatsen i föreningen har tills nu varit 34.500kr. Vi måste nu höja den i år (2023) för att möta ett förändrat rättsläge. Såhär skriver vår Ekonom Jessica Semb från Baker Tilly:

Styrelsen vill informera våra nuvarande och framtida medlemmar avseende förändringar i medlemsavgiften pga samfällighetsföreningars momshantering mot bakgrund av ändrat rättsläge.

Detta förändrade rättsläge innebär att medlemsinsatsen som tidigare redovisats som momsfri nu skall ligga som underlag för moms. I praktiken innebär detta att föreningen skall lägga på 25% i moms på medlemsinsatsen. Medlemsinsatsen för nyanslutningar kommer att ökas till 43 125 kr.  Ändringen kommer att ske från 2023 för alla nya eller påbörjade anslutningar.  Styrelsen kommer även att föreslå på stämman att årsmedlemsavgiften som tidigare uppgick till 200 kr ökas till 250 kr.

Bakgrunden avser EU-praxis samt Skatteverkets ställningstagande ”Samfällighetsföreningars tillhandahållande till medlemmar, mervärdesskatt” och den ändrade momshanteringen som detta ställningstagande medför för vissa samfällighetsföreningar. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/407454.html

Styrelsen kommer noggrant att följa utvecklingen i detta ärende och om ytterligare förändring  sker kommer styrelsen att vidta åtgärder för att hanteras detta.

Skicka ett mail till styrelsen (styrelse.it@stocke.se) och bifoga ett ifyllt exemplar av bifogad ansökan om anslutning.

Ansökan-om-anslutning-av-fastighet_2023

Det som sedan händer är att vi undersöker tillsammans med vår entreprenör ifall det är möjligt att ansluta fastigheten. Om anslutning går att göra planeras arbetet i samråd mellan entreprenören och fastighetsägaren. Vi strävar efter att samplanera olika anslutningar som el och vatten och att i möjligaste mån utföra arbetet under tjälfri period.

Månadstrafikavgift just nu för privatpersoner: 250 kr/ mån

Månadstrafikavgift för företag: 495 kr + moms/ mån. Den som har ett företag på sin adress som vill att fakturan ska gå till företaget kommer att faktureras som företag.

Tillkommer årsmedlemsavgift (just nu 200 kr, kommer att höjas till 250 kr).