Status Mötesplats Stöcke

Efter samrådsmötet och artiklar i både VK och Västerbottningen har projektgruppen fått många frågor som rör projektet. Allt ifrån när bygget kan börja, till plats, funktion och utformning mm. Nedan kommer därmed en statusrapport över vad som är känt idag.


1. Detaljplan
en
Detaljplaneprocessens uppgift är att utreda om den föreslagna platsen för lokalisering av Mötesplats Stöcke är möjlig. Val av plats har gjorts utifrån ett flertal parametrar där två av de viktigaste har varit:

Närhet till skola – Den absolut mest avgörande faktorn då skolan är den viktigaste brukaren av lokalen. Skulle byggnaden förläggas för långt bort från skolan kommer det ändå att krävas transporter och då är syftet borta.

Storlek på lokaliseringsyta – Mötesplats Stöcke är mer än bara en idrottshall och behöver områden i anslutning till byggnaden för att även kunna skapa en attraktiv och användbar utomhusmiljö.

Ett flertal alternativ har övervägts under arbetets gång och kontentan är att Stöcke 7:21 är den enda plats som uppfyller de strategiska krav som ställts ovan. Det är även denna placering som varit aktuell vid tidigare försök till byggnation av en idrottshall i Stöcke. På bilden nedan syns de andra undersökta alternativen.

Detaljplaneprocessen inklusive planbesked och arkeologisk utredning kostar cirka 180 000 kr. För att betala detta har Stöckebygdens utveckling tagit ett lån som styrelsen borgat för privat. Kommunen står alltså inte för den kostnaden och dessa pengar återbetalas heller inte om detaljplanen stoppas.

Detaljplaneprocessen har tre alternativa utgångar:
A. Allt flyter på: Detaljplanen godkänns av kommunen, ingen överklagan görs och projektet fortlöper enligt tidplan nedan.

B. Detaljplanen överklagas men överklagan avslås: Om detaljplanen överklagas men överklagan avslås av mark- och miljödomstolen innebär det att lokaliseringen godkänns men att projektet försenas, sannolikt med cirka ett år.

C. Detaljplanen överklagas och detaljplanen upphävs: Om detaljplanen överklagas och mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen innebär det slutet för arbetet med en idrottshall och Mötesplats Stöcke. Projektet läggs ner och övrig verksamhet avvecklas – se punkten Visionshuset nedan.

Visionshuset: Idag hyr Stöckebygdens utveckling fd Missionshuset (Visionshuset) av EFS Västerbotten men ett stoppat projekt innebär också att det inte heller kommer att finns möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet där. Ungdomsgård, yoga, kör, studiecirklar och andra arrangemang som bedrivs idag kommer då att avslutas och avvecklas.

2. Tidsplan

Om detaljplanen går igenom och därefter även bygglovet finns möjlighet att komma igång med delar av bygget redan under sommaren 2019 för att sedan kunna inviga Mötesplats Stöcke hösten 2020. En överklagan skulle försena processen med ungefär ett år.3. Funktioner
Prioriterade funktioner är idrottshall, gym, en café-/servicedel, en yta för kulturell/kreativ verksamhet samt en yta för kommersiell-/näringsverksamhet. Exakt vad de sista två delarna kommer att innehålla och hur de kommer se ut är inte spikat utan beroende av både intressenter och ekonomi. Klart är dock att gymmet kommer att drivas av Petra Malm – PAM by Petra – och att vi arbetar med ett antal intresserade entreprenörer för café-/servicedelen.

4. Utformning

Byggnaden kommer delvis att bli i två plan men kommer att grävas ner cirka en våning. Detta dels för att minska påverkan på närboendes utsikt samt också för att hålla ihop funktionerna på en mindre yta, vilket är bra ur både bygg- och driftsperspektivet. Både ute- och innemiljö kommer att utformas för att på bästa möjliga sätt främja rörelserikedom och spontanidrott.5. Samarbeten/partners

Hela projektet är ett gigantiskt samarbetsprojekt mellan ett stort antal partners, funktioner och expertis – totalt ett hundratal kontaktytor och inblandade personer. Förutom alla engagerade i bygden, både privatpersoner och organisationer som tillsammans lagt drygt 7 000 ideella timmar på projektet under nästan tre år, är några av våra viktiga partners och finansiärer t ex Umeå kommun, Länsstyrelsen, Riksidrottsförbundet, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Umeå universitet, Coompanion, Almi, Västerbottens idrottsförbund, Arkinova, 3P arkitekter och Umeå ProjektTeam.

Utan goda samarbeten och engagerade partners som verkligen tror på Mötesplats Stöcke hade projektet varit omöjligt att genomföra. Ett starkt bevis på att projektet är relevant är att det sedan starten 2015 dragit in närmare 2 000 000 kronor till bl a förstudier, arkitekter/konstruktörer, kartläggningar och utvecklingsarbete kring kommersiell service, energieffektivisering och rörelserikedom. Allt för att skapa en hållbar anläggningen för många generationer framåt.

6. Vill ni veta mer?

Projektgruppen välkomnar alla att vara med i gruppen och anser att ju mer input, tankar, idéer och förslag vi kan få in, desto bättre kommer den slutliga anläggningen att bli. Så tveka inte om du/ni har funderingar eller om ni vill engagera er i arbetet på något sätt.

För mer information, frågor eller funderingar; skicka ett mail till stockebygden@gmail.com

/Stöckebygdens utveckling

Samtal om lokalproducerade livsmedel

Den 19/3 bjuder LRF och Stöckebygdens utveckling in till ett möte för information om projekt Mötesplats Stöcke samt samtal om lokalproducerade livsmedel. Vilka producenter finns, vilka möjligheter finns till utveckling av både dessa och nya och hur kan vi samarbeta för att öka både konkurrenskraft och intresse.

Tid: 19/3 kl 19.00
Plats: Visionshuset (fd Missionshuset) i Stöcke.

Vi bjuder på smörgås och kaffe. Anmäl intresse till Maria Bergstén 073-0375744 eller Tomas Andersson 070-2659191

Välkomna!

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Hans Lindberg kommenterar projektet

I sin blogg på vk.se kommenterar kommunalrådet Hans Lindberg beskedet om att vi blivit beviljade pengar för en utökad förstudie. Så här skriver han om de glada nyheterna:
”Det är fantastiskt roligt och en stor tillgång för Umeås utveckling att projektet kan komma igång. Stor eloge till alla engagerade människor för Mötesplats Stöcke.”

Hela inlägget kan ni läsa här.

Positivt besked från Tillväxtverket

Då är det äntligen officiellt. I förra veckan fick vi besked från Tillväxtverket att de beviljat vår ansökan om medel för en utvecklad förstudie kopplad till projektet Mötesplats Stöcke.

Tillsammans med det utvecklingsanslag på 200 000 kronor från Umeå kommun som vi beviljades i våras, 50 000 kronor från Coompanion Nord samt en Innovationscheck från Länsstyrelsen har vi nu landat totalt 1 050 000 kronor för att fortsätta projektera och utveckla våra idéer och tankar kring den nya mötesplatsen.

För ännu mer positiva nyheter, kom förbi Missionshuset nästa torsdag, den 26/10 kl 19.00.

Skisser och visualiseringar

Arbetet med innehåll och utformning går raskt framåt. Mycket tack vare den input vi fått från enkäter, samtal och workshops i Missionshuset så börjar idéer och tankar kring byggnaden att kunna tas ut ”på papper”.

På bilderna ser ni både hur byggnaderna förhåller sig till själva tomtytan samt ungefär vilka funktioner/ytor som kommer att finnas. Detta är långt ifrån ett slutligt förslag men i alla fall en fingervisning om möjliga lösningar. Den sista bilden är en visualisering av hur det skulle kunna se ut från infarten vid Västersiavägen. Byggnaden till höger är en nybyggd och utvecklad version av den stallbyggnad som finns där idag.

Visuellt kommer den stora huskroppen ge intryck av att bestå av ett antal mindre byggnader. Detta för att komma ifrån kartongkänslan som ofta kan uppstå med idrottshallar samt också för att det ska hänga ihop bättre med omkringliggande bebyggelse.

Vad tycker ni, hur ser det ut, är det något som fattas, är det något ni skulle ni vilja förändra?

Tematisk skiss Mötesplats Stöcke

Visualisering av Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017

Planbesked – check

Den 15 juni var det dags för vårt ärende att tas upp i byggnadsnämnden. Kärnan även i denna fråga, precis som när det gäller utvecklingsbidraget, blir egentligen om ansvariga politiker tror på det vi vill göra. Tycker de att vårt underlag är tillräckligt intressant och genomtänkt för att starta ett detaljplanearbete för vår tomt?

Yes, det gjorde de! Politikerna biföll tjänstemännens förslag vilket innebär att en detaljplaneprocess kommer att inledas under hösten. Efter det är det ”bara” bygglovet som saknas. Och ”bara” finansieringen. Och några andra små detaljer.

Men; det finns en plan för allt och vi är ett steg närmare!

Tomt för Mötesplats Stöcke

Utvecklingsbidrag till Mötesplats Stöcke

Då har vi fått det glada beskedet att Umeå kommun beviljat vår ansökan om utvecklingsbidrag på 200 000 kronor för att jobba med vår mötesplats. Jätteroligt att de tror på vår idé och ger oss möjlighet att jobba mer ”på riktigt” med en förstudie kopplad till projektet.

Kommunalrådet Hans Lindberg kommenterar beslutet så här i sin blogg:
”Jag är glad över föreningens initiativ och arbete. Det är bybor som tillsammans vill skapa en mötesplats mitt i byn. Lokala initiativ som detta är verkligen inspirerande.”

Hela inlägget kan ni läsa på Hans blogg som ni hittar här.

 

Mötesplats Stöcke visar upp sig

Vi har blivit inbjudna av Arena Social Innovation att presentera vårt projekt Mötesplats Stöcke vid deras seminarie ”Potentialen i samhällsentreprenörskap” den 15 maj på P5 (Väven).

Seminariet anordnas i samarbete med Swedbank och Pwc och har temat finansiering. Programmet startar kl 12.00 och vårt miniseminarium börjar kl 15.15. Fri entré till en sannolikt både givande och intressant eftermiddag; så gå in på www.arenasi.se och anmäl er.

Några skisser på mötesplatsen

Våra arkitekter från Infoga Arkitektkollektiv har nu arbetat fram några skisser utifrån de funktioner vi identifierat via enkäter, intervjuer och inkomna förslag och idéer från bygden.

Tankar och frågor kring dessa är som vanligt välkomna; hör av er till någon i projektgruppen eller kom förbi Missionshuset under någon av våra arbetsträffar.

Funktionsskiss Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017

Funktionsskiss ytor för Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017