Status Mötesplats Stöcke

Status Mötesplats Stöcke

Efter samrådsmötet och artiklar i både VK och Västerbottningen har projektgruppen fått många frågor som rör projektet. Allt ifrån när bygget kan börja, till plats, funktion och utformning mm. Nedan kommer därmed en statusrapport över vad som är känt idag.


1. Detaljplan
en
Detaljplaneprocessens uppgift är att utreda om den föreslagna platsen för lokalisering av Mötesplats Stöcke är möjlig. Val av plats har gjorts utifrån ett flertal parametrar där två av de viktigaste har varit:

Närhet till skola – Den absolut mest avgörande faktorn då skolan är den viktigaste brukaren av lokalen. Skulle byggnaden förläggas för långt bort från skolan kommer det ändå att krävas transporter och då är syftet borta.

Storlek på lokaliseringsyta – Mötesplats Stöcke är mer än bara en idrottshall och behöver områden i anslutning till byggnaden för att även kunna skapa en attraktiv och användbar utomhusmiljö.

Ett flertal alternativ har övervägts under arbetets gång och kontentan är att Stöcke 7:21 är den enda plats som uppfyller de strategiska krav som ställts ovan. Det är även denna placering som varit aktuell vid tidigare försök till byggnation av en idrottshall i Stöcke. På bilden nedan syns de andra undersökta alternativen.

Detaljplaneprocessen inklusive planbesked och arkeologisk utredning kostar cirka 180 000 kr. För att betala detta har Stöckebygdens utveckling tagit ett lån som styrelsen borgat för privat. Kommunen står alltså inte för den kostnaden och dessa pengar återbetalas heller inte om detaljplanen stoppas.

Detaljplaneprocessen har tre alternativa utgångar:
A. Allt flyter på: Detaljplanen godkänns av kommunen, ingen överklagan görs och projektet fortlöper enligt tidplan nedan.

B. Detaljplanen överklagas men överklagan avslås: Om detaljplanen överklagas men överklagan avslås av mark- och miljödomstolen innebär det att lokaliseringen godkänns men att projektet försenas, sannolikt med cirka ett år.

C. Detaljplanen överklagas och detaljplanen upphävs: Om detaljplanen överklagas och mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen innebär det slutet för arbetet med en idrottshall och Mötesplats Stöcke. Projektet läggs ner och övrig verksamhet avvecklas – se punkten Visionshuset nedan.

Visionshuset: Idag hyr Stöckebygdens utveckling fd Missionshuset (Visionshuset) av EFS Västerbotten men ett stoppat projekt innebär också att det inte heller kommer att finns möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet där. Ungdomsgård, yoga, kör, studiecirklar och andra arrangemang som bedrivs idag kommer då att avslutas och avvecklas.

2. Tidsplan

Om detaljplanen går igenom och därefter även bygglovet finns möjlighet att komma igång med delar av bygget redan under sommaren 2019 för att sedan kunna inviga Mötesplats Stöcke hösten 2020. En överklagan skulle försena processen med ungefär ett år.3. Funktioner
Prioriterade funktioner är idrottshall, gym, en café-/servicedel, en yta för kulturell/kreativ verksamhet samt en yta för kommersiell-/näringsverksamhet. Exakt vad de sista två delarna kommer att innehålla och hur de kommer se ut är inte spikat utan beroende av både intressenter och ekonomi. Klart är dock att gymmet kommer att drivas av Petra Malm – PAM by Petra – och att vi arbetar med ett antal intresserade entreprenörer för café-/servicedelen.

4. Utformning

Byggnaden kommer delvis att bli i två plan men kommer att grävas ner cirka en våning. Detta dels för att minska påverkan på närboendes utsikt samt också för att hålla ihop funktionerna på en mindre yta, vilket är bra ur både bygg- och driftsperspektivet. Både ute- och innemiljö kommer att utformas för att på bästa möjliga sätt främja rörelserikedom och spontanidrott.5. Samarbeten/partners

Hela projektet är ett gigantiskt samarbetsprojekt mellan ett stort antal partners, funktioner och expertis – totalt ett hundratal kontaktytor och inblandade personer. Förutom alla engagerade i bygden, både privatpersoner och organisationer som tillsammans lagt drygt 7 000 ideella timmar på projektet under nästan tre år, är några av våra viktiga partners och finansiärer t ex Umeå kommun, Länsstyrelsen, Riksidrottsförbundet, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Umeå universitet, Coompanion, Almi, Västerbottens idrottsförbund, Arkinova, 3P arkitekter och Umeå ProjektTeam.

Utan goda samarbeten och engagerade partners som verkligen tror på Mötesplats Stöcke hade projektet varit omöjligt att genomföra. Ett starkt bevis på att projektet är relevant är att det sedan starten 2015 dragit in närmare 2 000 000 kronor till bl a förstudier, arkitekter/konstruktörer, kartläggningar och utvecklingsarbete kring kommersiell service, energieffektivisering och rörelserikedom. Allt för att skapa en hållbar anläggningen för många generationer framåt.

6. Vill ni veta mer?

Projektgruppen välkomnar alla att vara med i gruppen och anser att ju mer input, tankar, idéer och förslag vi kan få in, desto bättre kommer den slutliga anläggningen att bli. Så tveka inte om du/ni har funderingar eller om ni vill engagera er i arbetet på något sätt.

För mer information, frågor eller funderingar; skicka ett mail till stockebygden@gmail.com

/Stöckebygdens utveckling